Street No 4, Main Siraj ud-Daulah Rd, near Sialkot Bakery, Bahadurabad BYJCHS, Karachi, Karachi City, Sindh (0309-8888656)